Mid-Term Results

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန
အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(တောင်ကြီး)
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် Mid-Term Exam တစ်ဘာသာချင်းရမှတ်
သင်တန်း - GTHS Year II( Building Technology)

Loading...
 

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန
အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(တောင်ကြီး)
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် Mid-Term Exam တစ်ဘာသာချင်းရမှတ်
သင်တန်း - GTHS Year II(Electrical Technology)

Loading...
 

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန
အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(တောင်ကြီး)
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် Mid-Term Exam တစ်ဘာသာချင်းရမှတ်
သင်တန်း - GTHS Year II ( Electronic Technology)

Loading...
 

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန
အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(တောင်ကြီး)
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် Mid-Term Exam တစ်ဘာသာချင်းရမှတ်
သင်တန်း - GTHS Year II( Auto Mechanics Technology)

Loading...
 

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန
အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(တောင်ကြီး)
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် Mid-Term Exam တစ်ဘာသာချင်းရမှတ်
သင်တန်း - GTHS Year II( Machining Technology)

Loading...
 

Contact

အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း

(တောင်ကြီး)သည် ‌အေးသာယာမြို့သစ်၏ ‌တောင်ဘက်၊မုံတ၀ရွာအနီး၊ ကွင်းအမှတ်-၈၅၊ နည်းပညာတက္ကသိုလ်(တောင်ကြီး)ဘေးတွင် တည်ရှိသည်။

Supported By

Image

Search